fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


Aktualizace provozního řádu

Aktualizace provozního řádu

 • Mgr. Renáta Matějovská
 • 27.4.2020

Aktualizace provozního řádu v souvislosti – prevence proti nákaze koronavirem SARS-CoV-2.

 

 

Naším cílem je při znovuotevření MŠ :

 

Zajistit dětem příjemné a známe prostředí- „ jsme tady, aby děti pod rouškami viděly a slyšely lidi , které znají, Zaměstnanci dělají vše pro zachování pozitivní nálady, projevují si vzájemnou důvěru a úctu.  Dbají na psychosociální podmínky a uchování prostředí plné pocitu bezpečí a jistoty pro děti i dospělé.

Kritéria pro přijetí dětí  v omezeném provozu od 4.5.2020

 • Provoz MŠ 6,30- 15,30
 • Předškoláci, kteří v září nastupují do ZŠ
 • děti obou zaměstnaných rodičů
 • děti, jejíchž rodiče nepobírají rodičovský příspěvek nebo MD. ( písemné prohlášení rodičů)
 • SPLNĚNÍ HYGIENICKÝCH POŽADAVKŮ PRO PROVOZ V MŠ

Zaměstnanci a děti jsou povinni řídit se aktuálními obecně platnými opatřeními, která jsou aplikována v případě infekční nákazy a zároveň se musí řídit aktuálně platnými doporučeními orgánu veřejného zdraví pro zabezpečení prevence proti nákaze koronavirem SARS-CoV-2.

 

Zaměstnanci při návštěvě školy podepisují to prohlášení o bezinfekčnosti.

Před otevřením MŠ (4.5.2020) bylo provedeno : dezinfekce všech hraček, pomůcek, stolků, židliček, prostor celé MŠ antivirovým a antibakteriálním prostředkem – SAVO PRIM SANYTOL, REAL – viz Sanitační řád

 

Hygienická pravidla pro děti a zaměstnance

 (Podmínky docházky budou doplněny podle bližších informací v Manuálu, který bude pro tento účel vydaný MŠMT nebo MZČR.do 30.4.2020)

 

 • po celou dobu pobytu v areálu mateřské školy mít roušku na krku, (rouška, šátek, látkový tunel atd.) aby v případě těsného kontaktu s druhým dítětem x dospělým mohlo roušku nasadit a mít krytá ústa a nos
 • rouška smí být sejmuta jen na jídlo a pití, učitelka zajistí, že děti mají při jídle u stolků dostatečné rozestupy, Učitelky se stravují mimo prostory určené dětem, při jídle se vystřídají tak, aby nesnímaly štít, roušku v přítomnosti dětí.)
 • Na použité roušky dodá zákonný zástupce box nebo igelitový obal. Použité roušky denně odnáší domů a sterilizací připraví na další použití (jednorázové zlikviduje mimo areál MŠ). Je nepřípustné odkládat použité roušky do odpadu v MŠ!
 • Pravidla pro nakládání s rouškami platí i pro zaměstnance MŠ
 • Učitelky kontrolují a vedou děti k častému mytí rukou, provádí nácvik správné techniky mytí rukou, opakují s dětmi pravidla osobní hygieny. Po dohodě s rodiči, použít indulonu nebo jiný krém na ruce. ( viz Sanitační řád)
 • Zákaz nošení vlastních hraček do MŠ
 • Na pití se používají jednorázové kelímky, čištění zubů zrušeno – odneste si prosím domů hrnečky Vašich dětí a zbytek oblečení-před MŠ

 

Organizace mimořádného provozu

 

Provoz od 4.5.2020 je zajištěn v jedné třídě- 2 učitelky., 1 asistentka Provoz MŠ zajištěn v pracovní dny od 6,30 do 15,30 v případě oprávněné potřeby zákonných zástupců lze provoz po dohodě prodloužit do 16,30hod.

 

 • Ranní filtr zaměstnanců – prohlášení zaměstnanců o bezinfekčnosti., měření teploty – zápis do sešitu-podpis
 • 6,00 -6,30 dezinfekce prostor, dveří a klik v celé MŠ vhodným antivirovým a antibakteriálním prostředkem
 • U vstupu do MŠ je stojan s alkoholová dezinfekcí ANTI – COVID, kde je povinnost ji použít stejně jako vstup s ROUŠKOU.- zákonní zástupci a další osoby, které do objektu vstupují-pošta…
 • Zákonní zástupci mohou přivádět a odvádět děti dle Školního řádu a to od 6,30-8,00hod.-viz režim dne )
 • Pro omlouvání dětí a komunikaci zákonných zástupců s MŠ slouží : e-mail ms.hrdliv@skolkyslany.cz telefon 312 52 27 94., 739 041 345
 • Každou směnu zajišťují péči o děti dvě učitelky a asistentka , která zajišťuje přebírání dětí od zákonných zástupců, výchovně vzdělávací činnost předávání dětí při odchodu, výdej stravy. Provozní potřeby dětí (pomoc s hygienou atd.) a další činnosti dle potřeby, zajištuje také provozní pracovnice
 • Pracovnice MŠ budou používat ve výchovně vzdělávacím procesu ochranné štíty ,tak aby děti viděly mimiku, roušku si přidají při přímém kontaktu s dítětem-osobní hygieny, převlékání…

 

 

Časový harmonogram provozu v MŠ Hrdlív

 

Provozní řád –   Režim dne zůstává zachován s aktualizací ke dni 4.5.2020

 

Po příchodu a předání zákonným zástupcem do MŠ v roušce., pracovník MŠ ve štítu a roušce převlékne dítě do MŠ, dítě roušku sundává na krk a použije ji v přímém kontaktu s dospělým-převlékání, hygiena…

6,30 – 8,00hod.:  viz předávání dětí 1) scházení všech dětí ve třídě, nebo na zahradě ., ranní hry dle volby dětí, individuální práce s dětmi, didakticky zacílené činnosti…

8,00- 8,45 hod.: ranní kruh, výchovně vzdělávací činnost, pohybové chvilky, hry, průběžná hygiena

Vysvětlení mimořádné situace, nácvik správného mytí rukou – básničky – ručičky, rybičky… náměty budou na stránkách MŠ

Vysvětlení pravidel chování v MŠ, zvýšená a důkladná hygiena

 

8,45 - 9,00hod.:  přesnídávka viz 2) stravování

9,00 – 9,30 hod.:  didakticky zacílené činnosti frontální, skupinové, individuální (s převahou volně volitelných činností) dle možností na zahradě

9,30– 11,40 hod.: převlékání, pobyt venku hry dětí na zahradě nebo v MŠ, dle počasí za těchto pravidel :

 • dospělí mají ochranné štíty ., při osobním kontaktu si dítě nasadí roušku a pracovnice ochranný štít a roušku- ( převlékání, osobní hygiena …)
 • na herních prvcích a ve třídě budou děti max. 3 u sebe-písek, kolotoč, hrad…

 

 

11,40 – 12,15 hod.: hygiena, oběd

12,15 – 12,45 hod.: vyzvedávaní dětí po obědě

 12,30- 13,45hod. : hygiena, odpočinek dětí dle jejich individuální potřeby, (mezera 1 m ) klidové aktivity pro děti se sníženou potřebou spánku (při dodržení předem stanovených pravidel)

13,45 – 14,15 hod.: hygiena, odpolední svačina

14,15 – 15,30 hod.: odpolední zájmové činnosti, skupinové hudební a pohybové aktivity, pobyt na zahradě, odchod dětí

 

 1. Předávání dětí- 6,30-8,00
 • Zákonný zástupce v roušce a po použití dezinfekce na ruce zazvoní a předává dítě pedagogické pracovnici před vstupem do budovy MŠ
 • Zákonným zástupcům není povolen vstup do budovy – šatny – do odvolání
 • Odevzdání podepsaného „Prohlášení o bezinfekčnosti „ pro děti při prvním příchodu-další dny podpis s datem v sešitu „Ranní filtr“
 • Zákonný zástupce vyčká, než pedagogická pracovnice změří dítěti teplotu (bezkontaktním teploměrem) a převezme věci pro dítě. Hodnoty zapíše do sešitu ranního filtru. Teprve potom je dítě převzato do péče MŠ a zákonný zástupce může odejít po předání věcí – náhradní oblečení a roušky-
 • Zákonní zástupci jsou povinni vybavit dítě dostatečným počtem roušek (nebo alternativ), aby dítě mohlo roušku měnit nejdéle po 4 hodinách pobytu v MŠ.( Na každý den musí mít dítě 4 sterilní roušky a 2 podepsané označené sáčky. Jeden na roušky čisté, druhý na ty použité.)
 • Pedagogická pracovnice je oprávněna nepřevzít dítě, které jeví příznaky respiračního onemocnění nebo má zvýšenou teplotu- 37°C
 • .při tvrzení zák.zástupce, že se jedná o alergickou rýmu- potvrzení od lékaře při nástupu do MŠ.

 

 

 

 

 

 1.  

 

 • Kuchařky mají při kontaktu s dětmi – výdej stravy – ochranný štít a rukavice
 • vstup do třídy povolen s ochranným štítem.
 • Hotové jídlo k výdeji předávají vydávacím okénkem pedagogickým pracovnicím. Ta je povinna mít při jakékoli manipulaci s nádobím, příbory nebo potravinami ochranné rukavice.
 • U stolu sedí vždy max. 4 děti ., u menších kulatých stolů po 1.
 • Učitelka používá rukavice při rozdávání příborů, talířů. Dětem přidává učitelka.

Úplata

Školné za měsíc KVĚTEN 550.-

 

Výchova a vzdělávání

Mateřská škola dětem poskytuje péči:

 • Dozor a dohled
 •  
 • Vhodné výchovně vzdělávací činnosti

Při plánování činností pro děti učitelka nemusí vycházet ze Školního vzdělávacího programu. Dbá, aby připravované činnosti odpovídaly věku dětí a jejich potřebám. Činnosti plánuje tak, aby omezila fyzický kontakt mezi dětmi. Po dobu mimořádného provozu MŠ neposkytuje podpůrná opatření a povinné předškolní vzdělávání.

 

Další ustanovení

Po dobu mimořádného provozu zůstávají v platnosti všechny směrnice a nařízení ředitelky MŠ a ustanovení Školního a Organizačního řádu, kterých se nedotýkají tato mimořádná pravidla.

 

Oznámení

Oznamuji zákonným zástupcům dětí, že mají nárok na ošetřovné při péči o dítě do 13 let z důvodu uzavření mateřské školy i když bude MŠ otevřena ( dobrovolnost nástupu)

 

Platnost pravidel od 4.5. 2020 do odvolání

V Hrdlívě 30.4. 2020                                                                           Mgr. Renáta Matějovská

                                                                                                                     ředitelka MŠ