fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


Informace k platbám v MŠ

Informace k platbám v MŠ

  • Správce Webu
  • 25.8.2021

Vážení rodiče,

v textu níže najdete veškeré informace k platbám za předškolní vzdělávání a stravování dětí.

 

Platby v MŠ

 

Úplata za předškolní vzdělávání

Je stanovena pokynem ředitele školy ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání a je vyvěšena na nástěnce v chodbě MŠ – Informace pro rodiče. Pro školní rok 2021/2022 je výše školného stanovena na 1000,- Kč

 

Úplata za školní stravování dětí

Výše stravného je stanovena ve Vnitřním řádu školní jídelny, který je zveřejněn na nástěnce v chodbě MŠ – Stravování. Pro školní rok 2021/2022 je výše stravného stanovena na: 1)svačina dopolední 9,-Kč., 2)oběd 18,-Kč., OŠD 19,-Kč., 3)odpolední svačina 8.- Kč

 

Způsob platby

Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v MŠ jsou platby, které jsou pro zákonné zástupce povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu MŠ. Opakované neuhrazení těchto plateb v mateřské škole je považováno za závažné porušení a v konečném důskedku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, §35, odst. 1d)
 

Všechny platby probíhají bezhotovostním převodem na číslo účtu:

Úplata za PV (ŠKOLNÉ) 1000,- Kč : 27-7169450287/0100 do 15. dne v měsíci(zpráva pro příjemce př.školné září – jméno dítěte)

 

Úhrada stravného: 27-7169450287/0100 do 15. dne v měsíci(zpráva pro příjemce př.stravné září– jméno dítěte)

Po domluvě může ředitelka školy povolit platbu hotově a jiný termín (přijímá ji vedoucí ŠJ). Záloha za stravné a školné se hradí měsíčně předem do 15.dne v měsíci.

 

Vzdělání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku (§ 123 odst. 1 školského zákona)