fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


PROVOZNÍ ŘÁD od 4.5.2020

PROVOZNÍ ŘÁD od 4.5.2020

 • Mgr. Renáta Matějovská
 • 4.5.2020

Naše značka 85 / 2020                                            

V souvislosti s Metodikou MŠMT pro

 • Provoz MŠ v období do konce školního roku 2019/2020

doplnění PROVOZNÍHO ŘÁDU pro MŠ Hrdlív

 • Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou
 • Minimalizovat velké shromažďování osob před školou; mateřská škola je povinna zajistit případnou organizaci pohybu osob před školou.
 • Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti)
 • Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu.2

PROVOZNÍ ŘÁD od 4.5.2020 - Sanitační řád zůstává v platnosti

 

Organizace mimořádného provozu 6,30- 15,30 hod.  24 dětí

 • Provoz od 4.5.2020 ( do odvolání) je zajištěn v - 2 učitelky., 1 asistentka celkem
 • Při větším počtu dětí nastupují kritéria (viz Provozní řád č.j. 79/2020)
 • Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.
 • V MŠ se používají papírové ručníky, kapesníky, jednorázové kalíšky na pití ( původní oblečky a kalíšky si prosím rozeberte domů-u květináčů )
 • Ruší se čištění zubů po obědě

 

6,30 – 8,00hod.:  viz   předávání dětí 1)

 • Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každý důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem.
 • scházení všech dětí ve třídě, nebo na zahradě – dle počasí ., ranní hry dle volby dětí, individuální práce s dětmi, didakticky zacílené činnosti…

8,00- 8,45 hod.:

 • Ranní kruh, výchovně vzdělávací činnost, pohybové chvilky, hry, průběžná hygiena
 • Vysvětlení mimořádné situace, nácvik správného mytí rukou – básničky – ručičky, rybičky…
 • Vysvětlení pravidel chování v MŠ, zvýšená a důkladná hygiena

 

8,45 - 9,00hod.:  přesnídávka viz 2) stravování

9,00 – 9,30 hod.:  Řízená činnost

 • didakticky zacílené činnosti frontální, skupinové, individuální (s převahou volně volitelných činností) dle možností na zahradě

9,30– 11,40 hod.: převlékání,

 • pobyt venku hry dětí na zahradě nebo v MŠ, dle počasí a dle zvýšených hygienických pravidel .
 •  didakticky zacílené činnosti frontální, skupinové, individuální (s převahou volně volitelných činností) dle možností na zahradě

11,40 – 12,15 hod.: hygiena, oběd viz 2) stravování

12,15 – 12,45 hod.: vyzvedávaní dětí po obědě

 12,30- 13,45hod. : hygiena, odpočinek dětí dle jejich individuální potřeby, (mezera 1 m ) klidové aktivity pro děti se sníženou potřebou spánku (při dodržení předem stanovených pravidel)

13,45 – 14,15 hod.: hygiena, odpolední svačina viz 2) stravování

14,15 – 15,30 hod.: odpolední zájmové činnosti, skupinové hudební a pohybové aktivity, pobyt na zahradě, odchod dětí

 

 1. Předávání dětí- 6,30-8,00
 1. Odevzdání podepsaného „ Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“ při prvním příchodu-další dny podpis s datem v sešitu „Ranní filtr“
 • Zákonný zástupce vyčká, než pedagogická pracovnice změří dítěti teplotu (bezkontaktním teploměrem). Hodnoty zapíše do sešitu ranního filtru.
 • Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).
 •  Pedagogická pracovnice je oprávněna nepřevzít dítě, které jeví příznaky respiračního onemocnění nebo má zvýšenou teplotu 37 ℃) .(alergická rýma potvrzení od lékaře )

 

 1.  

 

 • Před zahájením stravování si každé dítě umyje ruce.
 • Pokrmy či balíčky vydává personál včetně čistých příborů.
 • Děti si samy jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory.
 • Při přípravě jídel a při vydávání je nutné dodržovat zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.

 

 • Kuchařky mají při kontaktu s dětmi – výdej stravy – ochranný štít a rukavice
 • U stolu sedí vždy max. 4 děti ., u menších kulatých stolů po 2.

Úplata

Školné za měsíc květen 550.,  červen 550.-

Výchova a vzdělávání

Mateřská škola dětem poskytuje péči:

 • Dozor a dohled
 • stravování
 • Vhodné výchovně vzdělávací činnosti

Při plánování činností pro děti učitelka nemusí vycházet ze Školního vzdělávacího programu. Dbá, aby připravované činnosti odpovídaly věku dětí a jejich potřebám. Činnosti plánuje tak, aby omezila fyzický kontakt mezi dětmi. Po dobu mimořádného provozu MŠ neposkytuje podpůrná opatření a povinné předškolní vzdělávání.

Další ustanovení

Po dobu mimořádného provozu zůstávají v platnosti všechny směrnice a nařízení ředitelky MŠ a ustanovení Školního a Organizačního řádu, kterých se nedotýkají tato mimořádná pravidla.

Oznámení

Oznamuji zákonným zástupcům dětí, že MŠ Hrdlív otevřela 4.5.2020, nárok na ošetřovné při péči o dítě zaniká

Dle odpovědi OSSZ ze dne 4.5.2020

„Ošetřovné, jak pro zaměstnance, tak pro OSVČ a nově lidi pracující na DPP a DPČ, bude vypláceno až do konce června. Tedy do doby, kdy bude zavřená většina škol a školek, pokud se po 25. květnu dobrovolně nerozhodnou otevřít. Pokud rodič dítě do školy ze zdravotních důvodů nepošle, nárok na ošetřovné mu zůstane. Pokud tak učiní bez těchto důvodů, nárok ztratí. Opět k tomu musí podepsat čestné prohlášení. Na ošetřovné mají rodiče nárok od 12. března. Pro zaměstnance jde do konce března o 60 procent ze základu platu a od 1. dubna do konce června pak o 80 procent ze základu platu. OSVČ mohou pobírat do konce března částku 424 korun denně, která by měla být od dubna navýšena na 500 korun denně.“

Platnost pravidel od 4.5. 2020 do odvolání

V Hrdlívě 4.5. 2020                                                                           Mgr. Renáta Matějovská                                                                                          ředitelka MŠ