fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


ZÁPIS do MŠ Hrdlív

ZÁPIS do MŠ Hrdlív

  • Sochorová
  • 12.4.2018

Mateřská škola Hrdlív pořádá ZÁPIS do MŠ Hrdlív
čtvrtek 10. května 2018
od 10:00 do 18:00hod

Co potřebujete k zápisu do MŠ:
- žádost o přijetí do MŠ a potvrzení od lékaře "O způsobilosti    dítěte navštěvovat MŠ" (ke stažení na web stránce MŠ v sekci dokumenty)
- rodný list dítěte
- OP zákonného zástupce dítěte

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ Hrdlív:
Ustanovení této směrnice vymezuje kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v době kdy počet přihlášených dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole překročí stanovenou kapacitu dětí v mateřské škole.

Kritéria pro přijímání:
Ředitelka mateřské školy posoudí všechny přihlášky a rozhodne o přijetí či nepřijetí dítěte ve správním řízení podle následujícího klíče a pořadí důležitosti kritérií sestupně:
1. Nárok dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, přijetí do spádové mateřské školy
2. Dle věku , ze školského obvodu– přijímány budou děti v pořadí od nejstaršího po nejmladší do počtu nejvyšší povolené kapacity pracoviště MŠ Hrdlív (to je 34)

Postupně nárok dětí na předškolní vzdělávání:
Čtyřleté od 1.9.2017
Tříleté od 1.9.2018
Dvouleté s místem trvalého pobytu od 1.9.2020

3. Ostatní děti z okolních míst přijímány budou děti v pořadí od nejstaršího po nejmladší do počtu nejvyšší povolené kapacity pracoviště MŠ Hrdlív (to je 34)

Ředitelka školy může mimořádně přihlédnout k zvlášť tíživé situaci rodiny, sociálním a rodinným podmínkám.

Pro děti narozené do 31. srpna 2013 je od 1. září 2018 předškolní vzdělávání povinné. Pokud  ještě dítě do MŠ nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit v spádové MŠ v termínu zápisu. Povinné předškolní vzdělávání v MŠ je bezplatné.

Individuální vzdělávání u dětí předškolního věku

Individuální vzdělávání je jednou z možných forem plnění povinného předškolního vzdělávání. Pokud zákonný zástupce plánuje své dítě individuálně vzdělávat, musí svůj záměr oznámit řediteli spádové MŠ nejpozději tři měsíce před začátkem školního roku, ve kterém se má dítě začít povinně vzdělávat.
Oznámení o individuálním vzdělávání obsahuje identifikační údaje dítěte (jméno a příjmení, rodné číslo, místo trvalého pobytu), období, po které bude dítě individuální vzděláváno a důvody pro individuální vzdělávání.

CO POTŘEBUJE UMĚT DÍTĚ PŘED VSTUPEM DO MŠ

Nebudete-li se moci dostavit k zápisu v řádném termínu, můžete si telefonicky domluvit u pí. ředitelky náhradní termín.

Bc. Renáta Matějovská
ředitelka mateřské školy Hrdlív