fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


Školní vzdělávací program

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
Mateřská škola Hrdlív, okres Kladno
Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Hrdlív

„Objevujeme svět pro život“

MOTTO ŠKOLY: „Vše co potřebuji pro život, jsem se naučil v mateřské škole“
Cílem našeho vzdělávacího programu je rozvoj osobnosti každého dítěte se zaměřením na individuální přístup tak, aby činnosti a aktivity odpovídaly možnostem toho kterého dítěte.

Upozornění :  Toto je ukázka ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ Hrdlív. Kompletní znění je k dispozici v šatně (u zrcadla). V případě jakéhokoliv dotazu se neváhejte obrátit na pedagogické pracovnice školy. Pokud budete mít připomínku nebo dotaz k naší práci a nechcete se ptát přímo- v  šatně jsou k dispozici dotazníky, kde se můžete vyjádřit k naší práci a anonymně tento dotazník vhodit do dopisní schránky u vstupu. . Děkujeme za všechny Vaše připomínky k naší práci s Vašimi dětmi. Vždyť, když nevíme, co se Vám například nelíbí, nemůžeme to napravit.

OBSAH :

1.     Identifikační údaje o škole. 3
2.     Obecná charakteristika  MŠ. 4
3.     Podmínky vzdělávání 6
3.1 Věcné podmínky. 6
3.2  Životospráva. 7
3.3 Psychosociální podmínky. 8
4.     3.4  Podmínky vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními 10
3.5 Vzdělávání dětí nadaných. 11
3.7  Organizační chod, provoz a řízení MŠ. 12
3.8  Personální zajištění 15
3.9  Plán DVPP mateřské školy. 16
3.10  Spolupráce s rodiči 16
3.11  Spolupráce s partnery. 17
4.     Charakteristika   Školního vzdělávacího programu, cíle hodnoty, 18
4.1 Hlavní cíle. 18
4.2 Hodnoty, které vyznáváme : 18
4.3 Přístupy, metody a formy práce. 19
4.4  Konkretizované výstupy s ohledem má vývojová období dítěte. 21
4.5 Vzdělávací obsah. 28
4.6 Projekty, nadstandartní aktivity. 39
5       Evaluační systém.. 41
5.1   Evaulační činnost školy. 41
5.2 Průběh vzdělávání a výsledky. 43
6.Etický kodex Zaměstnanců MŠ HRDLÍV.. 47

Obecná charakteristika MŠ

Obec Hrdlív , zastoupená starostkou Romanem Janyšem, zřídila ke dni 1.1.2003 příspěvkovou organizaci – Mateřská škola Hrdlív, okr. Kladno, jako samostatný právní subjekt v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. e) zákona 128/2000 Sb., O obcích, §14 odst. 2 zákona č. 564/1999 Sb., O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, dle: „Zřizovací listina“.

Zřizovatelem je obec Hrdlív, mateřská škola je příspěvkovou organizací. Jedná se o 40 let postavenou školku, původně jednotřídní,  která prochází postupně rekonstrukcemi.

Statutárním orgánem MŠ je ředitelka Mgr.. Renáta Matějovská dle „ jmenování do funkce“.

 • Mateřská škola má 2 třídy s celodenním provozem. Kapacita MŠ činní 34 dětí, . V 1. třídě je zapsáno  24  dětí ve věku 2,5- 5  let , ve 2. třídě  je zapsáno 10 dětí ve věku 6-7  let,včetně 2  dětí  s podpůrnými opatřeními 3 a 4  stupně s asistentkou pedagoga.
 • Provoz MŠ zajišťuje celkem 8 zaměstnanců (4 pedagogické zaměstnance a 2 provozní zaměstnanci a 2 asistent pedagoga dle aktuální situace.)

V průběhu let dochází  k postupnému zlepšení vybavenosti třídy a herny nábytkem a pomůckami, v  roce  2017/2018  čerpání ze „Šablon“ 280 000.- Kč. V roce 2019 se zapojíme do druhého kola „Šablon“. Rekonstrukce budovy MŠ zřizovatelem 2017

Škola je s celodenním provozem od 6:30 – 16:30 hod, s dětmi pracuje ředitelka MŠ a tři  učitelky, spolupracuje školnice i kuchařka a dvě  asistentky pedagoga (od školního  roku 2016/ 2017)

Školka působí v samostatné budově s kuchyní. V dojezdové vzdálenosti MHD se nachází Slaný, Kladno,  Vinařická hůrka, Smečenský zámek, les, Důl Mayaur- Vinařice, ekologické centrum Čabárna. Škola je postavena v čistém a klidném venkovském prostředí na konci obce s velikou přilehlou zahradou. Nachází se blízko lesů, polí a luk, čehož je ve všech ročních období využíváno při procházkách a výletech s dětmi

 • Třídy jsou vzhledem k velké prosklené ploše stěn velmi světlé a pohledy z oken a  nového balkonu umožňuji pozorování okolní přírody, počasí  a života na zahradě, poli.
 • Mateřská škola má dostatečně velké prostory (podlahová plocha i objem vzduchu) a takové prostorové uspořádání, které vyhovuje nejrůznějším skupinovým i individuálním činnostem dětí.
 • MŠ v letech 2016-217 prošla o prázdninách velkou rekonstrukcí. v roce 2016 nová umývárna a toalety, v roce 2017 zřízení plynového topení, rekuperace, wify po celé budově, zateplení, částečně elektroinstalace, fasáda.

Podmínky vzdělávání

3.1 Věcné podmínky
3.2 Životospráva
3.3 Psychosociální podmínky
3.4 Organizační chod a řízení MŠ
3.5 Personální zajištění
3.6 Plán DVPP
3.7 Spolupráce rodičů
3.8 Spolupráce s partnery

3.1 Věcné podmínky

 • Dvoutřídní heterogenní mateřská škola s vlastní kuchyní a plně odpovídá podmínkám pro rozvoj a bezpečnost dětí. Hračky jsou také pořizovány s ohledem na věk, schopnosti a správný rozvoj dětí. Zároveň jsou umístěny ve třídě tak, aby byla zajištěna jejich dostupnost. Pobyt venku je zajišťován procházkami, návštěvami veřejného hřiště a zahrady. Děti využívají aktivit možných v těchto prostorách.
 • WC je vhodně a hygienicky vybaveno – pisoár pro chlapce, toaletní mísy pro děvčata, dávkovače na mýdla a oddělenými ručníky, podlahové topení, směsné baterie.
 • Výtvarné práce dětí zdobí naší mateřskou školu na nástěnkách i ve třídě formou obrazů.
 • V průběhu roku se procházky motivují a využívají k poznávání prostředí, ve kterém děti žijí. Např. obecní úřad, knihovna, místní hřiště, lesy. Dále se seznamují s městem, (v rámci turistického kroužku), které je jim nejblíže a též v něm navštěvujeme důležitá místa, s kterými by měli být děti seznámeny. Snažíme se využívat návštěv divadel (Slaný, Kladno, Praha), výstavy, exkurze…
 • V naší mateřské škole dbáme na to, aby hračky a herní prvky:
 • Pokrývaly , z nichž by měly mít děti možnost volit podle svých potřeb a zájmů. Nechybí pomůcky pro hry námětové, konstruktivní, pohybové, tvořivé atd.,
 • Pestrost výběru hraček pokrývala : i děti, které nedovršily 3 roku věku nebo děti integrované- jednoduchost hraček umožňuje dětem jejich a tím i větší možnost rozvoje tvořivosti,
 • Dětem je zprostředkována možnost , protože v dnešní době jsme obklopeni zpravidla už jen tím, co bylo vytvořeno lidmi - z přírodního prostředí už nám zbývá jen velmi málo.

3.7  Organizační chod, provoz a řízení MŠ

V MŠ je zajištěn celodenní provoz pro obě třídy. 6,30 hod. -16,30 hod.

Ve třídě se pracuje s dětmi všech věkových kategorií a s dětmi s odloženou školní docházkou i s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami  Dle potřeb dětí je uplatňován individuální přístup, v případě odložené školní docházky hlavně podle doporučení PPP, stejně tak v případě inkluze.

Organizace:

Provoz MŠ 6,30-16,30 hod.

Režim dne je maximálně uvolněn tak, aby bylo možné co nejvíce vyhovět potřebám a zájmům dětí. V průběhu celého dne prostupují individuální i skupinové hry, spontánní činnosti a činnosti řízené vedoucí k plnění úkolů dané ŠVP PV, cvičení, hygiena, stravování, pitný režim, pobyt venku, odpočinek.

Přímou výchovnou práci si učitelka přizpůsobuje během celého dne dle svého uvážení a momentální situace. Děti mají stejné možnosti, stejná práva i stejné povinnosti.

Děti se scházejí od 6,30 do 7,00 ve třídě „U Sluníček “ - příchod, předávání dětí pedagogickým pracovníkům, spontánní zájmové aktivity dětí, individuální vzdělávací aktivity,v 7,00- dělení do tříd- „Hvězdičky"  odcházejí s pedagogickou pracovnicí do své třídy, kde mají řízenou činnost včetně svačiny do 9,40 hod, kdy odcházejí na přípravu a pobyt venku. Ten je v okolí MŠ nebo na zahradě, dle plánu ped. Pracovnic. Stolování je v samostatných třídách odděleně ,kdy děti, které jsou již po obědě postupně odchází, pokud nejdou po obědě domů, na lehátko, kde mají všichni odpočinek po obědě. Děti, které neusnou při čtení pohádky a do doby nežli jsou vhodné podmínky-(úklid, vytírání jídelny po obědě) .vstávají, neruší ostatní děti a jdou s pedagogickou pracovnicí dle počasí na pobyt venku nebo klidovou činnost ve třídě.

Organizace pobytu venku- procházky po okolí, do lesa- děti mají bezpečnostní vesty a učitelky dopravní terčík. Přechází po přechodu pro chodce.

Zahrada- pravidla pro jízdu na kole, odrážedle - ditě musí mít helmu donesenou z domova.,  koloběžce, motorce- asfaltová silnice má jízdní pruhy se šipkami ve směru jízdy. Po zahradě okolo hradu, vrbového domečku, jabloní, relaxačního kruhu zpět na asfaltovou cestu s opatrností na ostatní dětí.

od

do

Organizace během dne v MŠ

6:30

8 :00

příchod, předávání dětí pedagogickým pracovníkům, spontánní zájmové aktivity dětí, individuální vzdělávací aktivity, dělení do tříd

8: 00

8:45

ranní kruh a pohybové aktivity, individuální vzdělávací aktivity

8:45

9:15

dopolední svačina

9:15

9:40

Dokončení vzdělávacích aktivit řízené pedagogickými pracovníky v souladu s ŠVP, příprava na pobyt venku

9:40

11:40

vzdělávací aktivity a hry při pobytu dětí mimo budovu školy (školní zahrada), příp. v prostorách školy nebo jiných prostorách

11:45

12:30

oběd a osobní hygiena dětí (12:15 – 12:30 rozcházení dětí po obědě)

12:30

14:15

spánek a odpočinek dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku, vstávání,14,00- úklid lůžkovin a lehátek s případnou dopomocí dětí

14:15

14:45

odpolední svačina

14:45

16:30

volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky v budově školy nebo mimo budovu školy, rozcházení dětí

1.     Charakteristika   Školního vzdělávacího programu, cíle hodnoty,

Školní vzdělávací program ( dále jen ŠVP) je zpracován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání ( dále je ŠVP PV). Program zahrnuje obecné cíle vzdělávání a řídí se společnými cíli ( osvojení základních klíčových kompetencí dítětem a získávání pro celoživotní vzdělávání). Vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.  S účinností od 1.1.2017 je předškolní vzdělávání od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky, povinné. Ve třídě máme zařazeny děti se speciálními vzdělávacími potřebami (inkluze)

ŠVP obsahuje vzdělávací obsah, tj. učivo na celý školní rok, který je konkrétně rozpracován v Třídních vzdělávacích programech.(viz nástěnky ).

4.1 Hlavní cíle

 1. Cílem našeho vzdělávacího programu je rozvoj osobnosti každého dítěte se zaměřením na individuální přístup tak, aby činnosti a aktivity odpovídaly možnostem toho kterého dítěte.
 2. Na základě celoživotního vztahu k přírodě začít vytvářet u dětí počátky kladného vztahu k přírodě, k hodnotám zdravého životního stylu a zdravého prostředí, dále vytvářet základní hygienické a sociálně kulturní dovednosti a návyky ve vztahu k životnímu prostředí.
 3. Učit děti aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně zodpovědný.
 4. Uvědomění si sama sebe jako součást lidského společenství, uvědomění si i důsledků zodpovědného i nezodpovědného chování k příroděa k ostatním lidem.

Seznamovat děti s lidovými tradicemi, vytváření povědomí o jejich důležitosti pro nás , prohlubovat úctu k nim

4.5 Vzdělávací obsah

4.5.1 Poznáváme svět na podzim                                                                          

Možná podtémata:                                                   

 • Naše mateřská škola
 • Učím se být kamarád
 • Kde žiji?
 • Naše obec
 • Posvícení
 • Ovoce a zelenina
 • Podzim na poli
 • Podzim na zahradě
 • Podzim v lese
 • Nářadí a stroje
 • Podzimníčci
 • Máváme létu
 • Když padá listí
 • Počasí na podzim
 • Moje zdraví
 • Halloween

4.5.2. Poznáváme svět v zimě

Možná podtémata:

 • Čert a Mikuláš
 • Tradice a zvyky
 •  
 • Zpíváme koledy
 • Výroba ozdob a dárků
 • Tři králové
 •  
 • Zvířata v zimě
 • Zimní sporty
 • Zápis do školy

4.5.3. Poznáváme svět na jaře

Možná podtémata:

 • Kniha přítel člověka
 • Z pohádky do pohádky
 •  
 • Masopust – karneval
 • Jaro v trávě
 • Jaro na zahradě
 • Svátky jara
 •  
 • Domácí zvířata
 •  
 • Volně žijící zvířata
 • Vodní říše
 •  
 • .Moje rodina – maminka

4.5.4Poznáváme svět v létě

Možná podtémata:

 • Kdo, co čím? Řemesla
 •  
 • Části lidského těla
 • Zdraví
 • Planeta Země
 •  
 • Čím cestujeme?
 • Děti mají svátek
 • Těšíme se na prázdniny